(„Uslovi korišćenja“)

I Opšte informacije

1. LekarInfo je onlajn platforma koja povezuje punoletne građane (u daljem tekstu: „Korisnike“), sa lekarima privatnih zdravstvenih ustanova određenih specijalizacija (opšte prakse, pedijatri, ginekolozi i akušeri, internisti), uključujući i aktivne i penzionisane zdravstvene radnike kao i psihologe (u daljem tekstu „Konsultanti“). Svrha povezivanja između Korisnika i Konsultanta je isključivo informativna i svodi se na

(u daljem tekstu: „Svrha platforme“).

2. Konsultanti i Korisnici stupaju u kontakt preko LekarInfo platforme, putem audio ili video veze (kada god je to moguće, naravno uz saglasnost i/ili želju Korisnika) gde god da se nalaze. 

3. LekarInfo platforma služi isključivo za prethodno definisanu Svrhu platforme, i ni u kom slučaju se neće smatrati da su Konsultanti ovlašćeni da pružaju medicinsku pomoć u vidu postavljanja dijagnozesavetovanja u pogledu zdravstvenog stanja Korisnika ili propisivanja terapije kao i pružanja usluga koje se mogu smatrati vršenjem zdravstvene delatnosti. Ukoliko Konsultanti budu postupili na naveden neovlašćen način Korisnik je dužan da:

4. LekarInfo ne može i nije planiran da bude zamena za mišljenje Vašeg odabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite, u smislu pregleda, tumačenja analiza, postavljanja dijagnoze i propisivanja terapije. Sve informacije koje dobijete na LekarInfo platformi ne mogu da zamene pregled, postavljanje dijagnoze i davanje terapije od strane Vašeg odabranog lekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca zdravstvene zaštite. SVE INFORMACIJE KOJE DOBIJETE NA LekarInfo onlajn platformi NE PREDSTAVLJAJU POSTAVLJANJE MEDICINSKE DIJAGNOZE, ODREĐIVANJE ILI PROPISIVANJE BILO KAKVE TERAPIJE.

5. LekarInfo onlajn platforma je za individualnu upotrebu i nije za komercijalnu upotrebu, upotrebu organizacija ili kompanija. Sadržaj na LekarInfo onlajn platformi ne može biti korišćen u ilegalne svrhe. Vi ne možete da pristupite našim podacima, sistemu, hardveru na bilo koji način koji može da ošteti, prekine ili uspori LekarInfo onlajn platformu.

6. Korišćenje LekarInfo onlajn platforme zahteva određenu minimalnu dozu poznavanja rada sa računarom i internetom.

7. LekarInfo zadržava pravo da promeni, modifikuje, prekine funkcionisanje LekarInfo onlajn platforme u skladu sa potrebama i odlukom organizatora LekarInfo platforme i Korisnik i Konsultant to izričito prihvataju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

II Prava i obaveze Korisnika

8. Vi kao Korisnik garantujete da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski sposobni da zaključite ugovorni odnos koji nastaje prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, što znači da imate potpunu poslovnu sposobnost, da Vam ista nije oduzeta, te da ne postoje mane volje, odnosno:

9. LekarInfo je osmišljen radi pružanja informacija Korisnicima od strane Konsultanata u skladu sa Svrhom platforme i ne služi kao osnova za donošenje bilo kakvih odluka koje se tiču zdravstvenog stanja Korisnika. LekarInfo onlajn platforma ne predstavlja mesto za pružanje zdravstvene zaštite ili zdravstvene delatnosti u bilo kakvom obimu, već mesto informativnog karaktera. Molimo Vas da informacije na LekarInfo onlajn platformi koristite odgovorno.

10. Čak i ako Konsultanti predstavljaju Vaše odabrane lekare, lični medicinski saveti, terapija ili postavljanje dijagnoze nisu dozvoljeni na LekarInfo onlajn platformi, i korišćenjem LekarInfo onlajn platforme Vi, kao Korisnici prihvatate da informacije koje dobijete na LekarInfo onlajn platformi ne podrazumevate kao lični zdravstveni savet, postavljanje dijagnoze ili davanje terapije. Kada god Vam je kao Korisniku potreban lični medicinski savet, postavljanje dijagnoze ili davanje terapije, molimo Vas da se javite kod svog izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite lično. Konsultacije na LekarInfo onlajn platformi ne predstavljaju fizički pregled, dijagnozu, prepis terapije ili slično.

11. LekarInfo onlajn platforma ne pruža mogućnost fizičkog pregleda Korisnika, tako da Konsultanti neće moći da imaju taj vid izvora informacija, koji predstavlja osnovni i glavni vid prikupljanja informacija u medicini. Zbog ove činjenice, jedino od strane Vašeg izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite koji ima mogućnost da Vas lično i fizički pregleda i porazgovara sa Vama oči u oči možete da dobijete konkretne informacije o vašem zdravstvenom stanju. Takođe, Konsultanti neće imati ispred sebe svu vašu medicinsku dokumentaciju koja je ključna u davanju odgovarajućeg saveta u vezi sa vašim zdravstvenim stanjem. Stoga Mi insistiramo da se javite Vašem izabranom lekaru na i najmanju sumnju u promenu Vašeg zdravstvenog stanja.  

12. KORIŠĆENJE LekarInfo onlajn platforme NIJE PODOBNO ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKUTNO NASTALIM STANJIMA. U TOM SLUČAJU, KORISNIK JE DUŽAN DA KONTAKTIRA SLUŽBU OVLAŠĆENU ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI. 

13. Korišćenje LekarInfo onlajn platforme je besplatno. U slučaju da Vas je neko kontaktirao i zatražio bilo kakav vid plaćanja ili slanja poklona ili drugih vidova naknade, dužni ste da takav zahtev odbijete i da isto odmah prijavite administratoru LekarInfo putem e-mail adrese: moj@lekarinfo.com

III Prava i obaveze Konsultanta

14. Vi kao Konsultant, garantujete da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski sposobni da zaključite ugovorni odnos koji nastaje prihvatanjem ovih uslova korišćenja, što znači da imate potpunu poslovnu sposobnost, da Vam ista nije oduzeta, te da ne postoje mane volje, odnosno:

15. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, kao Konsultant garantujete da ste:

16. U cilju provere ispunjenosti uslova navedenih u tački 14. i 15. ovih Uslova korišćenja, zaposleni ili druga ovlašćena lica LekarInfo platforme imaju pravo da Vam traže da dostavite dokaz koji potvrđuje ispunjenost bilo kojeg gorenavedenog uslova. Dostavljanje navedenih dokaza nije obavezno, međutim u slučaju da iste ne dostavite, LekarInfo zadržava pravo da vam uskrati pristup platformi u funkciji Konsultanta. Naglašavamo da LekarInfo platforma ne čuva vaše podatke koje dostavite u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova iz tačke 14. i 15. ovih Uslova korišćenja, već se isti koriste neposredno i jednokratno. Iz ovih navedenih razloga, možda ćemo Vam tražiti da dostavite navedene dokaze pre svakog neposrednog prijavljivanja na platformu LekarInfo. Takođe, moguće je da će Vam Korisnici tražiti da im dostavite određene dokaze da ispunjavate uslove iz tačke 7. i 8. ovih Uslova korišćenja. Dostavljanje podataka Korisnicima predstavlja isključivi odnos između Korisnika i Konsultanta. O obradi Vaših ličnih podataka ste obavešteni putem Obaveštenja o obradi podataka koje ste primili shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

17. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja takođe potvrđujete da sva Vaša mišljenja, izjave, odgovori kao Konsultanta (pod zajedničkim imenom informacije) predstavljaju informacije koje su dostupne Vama  kao pojedincu i ne predstavljaju mišljenje ili savet bilo koje zdravstvene ustanove, udruženja, druge organizacije ili institucije u kojoj ste angažovani kao zdravstveni radnik, a naročito ne informacija i/ili mišljenje LekarInfo platforme. 

IV Poruke portala, obaveštenja i reklame

18. Portal može registrovanim korisnicima povremeno slati obaveštenja Portala, sponzora ili zdravstvenih ustanova koje svoje usluge promovišu putem Portala. Ako korisnik ne želi primati takve poruke, može se odjaviti slanjem zahteva za odjavu na moj@lekarinfo.com ili putem linka naznačenom na dnu poruke. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da ćete uz usluge Portala primati i poruke administratora, ankete i različita obaveštenja, reklamne i slične poruke Portala, neophodne za redovno obaveštavanje posetilaca Portala i funkcionisanje svih usluga i servisa.

19. Na LekarInfo onlajn platformi se mogu naći linkovi oglašivača za čiju ispravnost mi ne možemo da garantujemo.

V Oslobođenje od odgovornosti i odgovornost za prouzrokovanu štetu

20. Vi se slažete da korišćenje LekarInfo onlajn platforme vršite na svoju ličnu odgovornost i da preuzimate na sebe sve rizike koji mogu da proisteknu iz korišćenja LekarInfo onlajn platforme. Sve informacije koje nađete na LekarInfo onlajn platformi su prezentovane onakve kakve jesu, bez ikakvih garancija, eksplicitnih i/ili implicitnih. LekarInfo onlajn platforma se odriče bilo kakvih garancija bilo implicitnih i/ili eksplicitnih, zakonskih ili drugih, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije o trgovačkoj svojini, prikladnosti sadržaja, vlasništvu, neprekidnosti i/ili postojanju i oslobađanju od kompjuterskih virusa. Takođe, na LekarInfo onlajn platformi se ne mogu naći bilo kakvi pravni saveti niti mi pravne savete i informacije vezane za te slučajeve pružamo. Ne možemo da garantujemo za preciznost, tačnost, upotrebljivost, vremensku povezanost, kao i zadovoljavanje zakonske regulative države u kojoj se nalazite.

21. LekarInfo niti bilo koji zaposleni saradnik, ni u kom slučaju se neće smatrati odgovornim u slučaju bilo kakve promene ili pogoršanja zdravstvenog stanja, komplikacija, gubitka sposobnosti, smrti, gubitka profita i/ili nastanka bilo kakvog poremećaja i/ili gubitka zdravstvenog i/ili materijalnog i/ili emotivnog dobra Korisnika platforme LekarInfo.

22. LekarInfo ne garantuje za kvalitet pruženih usluga bilo kog individualnog lekara odnosno bilo koje zdravstvene ustanove prisutne ili spomenute na Platformi. LekarInfo ne garantuje za ispravnost proizvoda spomenutih na LekarInfo onlajn platformi, kao ni za ispravnost njihovog korišćenja. Mi predstavljamo informativni servis i sve odluke donesene u smislu korišćenja bilo kakvih preparata spomenutih na LekarInfo onlajn platformi su samo Vaše i mi ne možemo da odlučujemo umesto Vas. 

23. LekarInfo ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu usled korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja LekarInfo onlajn platforme koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, nedostatka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspeha izvršenja komunikacije, bez obzira da li su ograničeni na postupke Više sile ili krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa zapisima, informacijama, programima ili uslugama onlajn platforme. Ovaj stav se primenjuje na sve sadržaje i na svo funkcionisanje LekarInfo onlajn platforme.

24. LekarInfo će preduzeti sve neophodne uslove kako bi se omogućilo funkcionisanje hardvera i softvera LekarInfo platforme. Korisnici platforme se slažu da su mogući trenutni prekidi u komunikaciji i onlajn platforma neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju takvog ishoda kontakta s Vama u smislu plaćanja, oštećenja opreme ili drugog gubitka vezanog za korišćenje LekarInfo onlajn platforme. Mi ne garantujemo da ćete korišćenjem LekarInfo onlajn platforme zadovoljiti svoje potrebe ili da će u izvesnim slučajevima ovaj servis neće biti prekinut i/ili bez greške. Korisnik se slaže da u slučaju gubitka kontakta sa LekarInfo onlajn platforme, proces uspostavljanja veze može trajati nekoliko dana. U slučaju prestanka rada LekarInfo onlajn platforme i/ili trenutnog prekida kontakta s Vama, pokušaćemo da stupimo u kontakt s Vama u što kraćem periodu, ali ne možemo da garantujemo funkcionisanje samih vidova komunikacije dostupnih u zemlji u kojoj se nalazite i/ili nalazimo.

25. U slučaju da korišćenjem LekarInfo platforme prouzrokujete bilo kakvu štetu drugim korisnicima ove platforme ili nekim drugim licima van LekarInfo platforme, dužni ste da takvu štetu nadoknadite licima koja su je pretrpela, i organizator LekarInfo platforme se neće smatrati odgovornom ni na koji način da nadoknadi takvu štetu. Međutim ukoliko zbog načina na koji ste koristili ili koristite našu platformu, organizator LekarInfo platforme isplati bilo kakvu štetu, kaznu ili drugi vid novčane kompenzacije oštećenom licu, dužni ste da isti iznos naknadite LekarInfo platformi u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja od strane LekarInfo platforme.

26. LekarInfo (vlasnici i zaposleni na LekarInfo onlajn platformi) i drugi profesionalci koji mogu da pružaju usluge preko LekarInfo onlajn platforme ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo koje medicinske, pravne ili finansijske događaje u vezi sa korišćenjem LekarInfo onlajn platforme. Mi ne garantujemo da su web-konsultacije, konsultacije preko telefona ili bilo koje druge konsultacije preko LekarInfo onlajn platforme odgovarajući vid dobijanja informacija u vezi sa Vašim stanjem. U slučaju da dođe do promena u Vašem stanju, Vi se slažete da ćete odmah stupiti u kontakt sa vašim odabranim lekarom, službom hitne pomoći i/ili drugim pružaocem zdravstvene zaštite. LekarInfo onlajn platformu koristite isključivo na svoju odgovornost i mi ne garantujemo da ćemo ispuniti sva Vaša očekivanja i ne možemo da garantujemo za funkcionisanje samog internet sistema, kompjuterske opreme ili bilo koje opreme koja se koristi u kontaktu s Vama. 

VI Intelektualna svojina i zaštita drugih imovinskih prava

27. Sve informacije koje se nalaze na LekarInfo (softverske informacije, elektronski i štampani mediji) predstavljaju vlasništvo LekarInfo ili drugih ovlašćenih lica. Oni su zaštićeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije i mogu biti korišćeni samo u skladu sa zakonom. Vi se slažete da korišćenjem LekarInfo onlajn platforme nećete da preuzimate, kopirate, menjate, pozajmljujete, prodajete, prebacujete, šaljete, prezentujete ili na drugi način koristite ove informacije u javne svrhe.

28. Tekstovi nama prezentovani od drugih fizičkih i pravnih lica ili entiteta, podležu takođe zaštiti prema odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Ukoliko ste primetili da je došlo do kršenja autorskog prava, molimo Vas da nas blagovremeno obavestite kako bismo, s tim u vezi, preduzeli odgovarajuće korake u skladu sa zakonom. Zadržavamo pravo da nama prezentovani materijal, uz saglasnost pošiljaoca tog materijala, prilagođavamo LekarInfo onlajn platformi.

29. Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja Korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.

VII Prihvatanje Uslova korišćenja

30. Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između Vas i LekarInfo onlajn platforme koji stupa na snagu u trenutku Vašeg izričitog prihvatanja Uslova korišćenja i biće prekinut u slučaju zloupotrebe istog. Prilikom pristupanja platformi LekarInfo, neposredno pre nego što Vam se omogući korišćenje same platforme, potrebno je da se registrujete kako biste kreirali korisnički nalog koji vam omogućava pristup pokretanju ili zakazivanju konsultacije sa Konsultantom. Prilikom registracije Korisnik popunjava lične podatke potrebne za kreiranje naloga, a sve u skladu sa Politikom privatnosti, dok se za Konsultante mogu primeniti i odredbe člana 16. ovih Uslova korišćenja. Takođe, sastavni deo procesa registracije su ovi Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje morate da prihvatite čekiranjem određenog kvadratića. Ukoliko nam ne dostavite navedene podatke i ne prihvatite ove Uslove korišćenja i  Politiku privatnosti, ne možemo da Vam omogućimo pristup platformi LekarInfo.

31. Vi ste saglasni sa mogućnošću periodičnih promena ovih uslova korišćenja bez posebnog obaveštavanja korisnika platforme LekarInfo, i zato Vas molimo da redovno proveravate tekst ovih Uslova korišćenja neposredno pre njihovog prihvatanja.

VIII Uskraćivanje pristupa platformi LekarInfo

32. Zadržavamo pravo da Vam u izvesnim slučajevima uskratimo pristup platformi LekarInfo na kraći vremenski period ili trajno, i to:

33. Informacije koje se nalaze na LekarInfo onlajn platformi se ne mogu koristiti u ime druge osobe ili osoba, organizacija ili drugih entiteta. U slučaju da posumnjamo u validnost podataka i/ili mogućnost spamovanja, slanja virusa, hakerskog napada i/ili bilo kakve druge mogućnosti zloupotrebe i/ili želje za namernom zloupotrebom LekarInfo onlajn platforme, zadržavamo pravo da prekinemo komunikaciju s Vama i da Vas prijavimo nadležnim organima i/ili službama u zemlji porekla.

IX Zaštita podataka o ličnosti

34. Mi poštujemo Vašu privatnost i štitimo podatke o ličnosti koje prikupljamo od Vas za vreme korišćenja platforme LekarInfo.

Da bi ste saznali više o tome koje lične podatke prikupljamo od vas, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima, molimo vas da pročitate našu: