1. LekarInfo poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica, odnosno korisnika) (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

2. Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije lične podatke prikupljamo, mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama.

3. U slučaju da pristupate u ime druge osobe ili entiteta, a da to niste Vi, Vi garantujete da ste dobili odobrenje od te osobe ili entiteta da otkrijete njihove lične podatke.

4. Osnovni pojmovi i Lični podaci koje LekarInfo obrađuje 

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet; 

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne čuvamo Vaše osetljive podatke. U slučaju da sami učinite dostupnim Vaše podatke o zdravstvenom stanju, isti će biti automatski izbrisani odmah nakon što je završen razgovor sa Konsultantom.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina. 

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole. 

5. Koje Lične podatke LekarInfo obrađuje: Da biste koristili LekarInfo platformu neophodno je da prilikom registracije unesete Vaše ime i prezime, datum rođenja i email adresu radi kreiranja Vašeg korisničkog naloga koji je preduslov za korišćenje usluga konsultacija na platformi. Tako, ovo su svi lični podaci koji LekarInfo obrađuje o Vama (u daljem tekstu: “Lični podaci”).

Konsultanti mogu tražiti od Vas dodatne lične podatke koje LekarInfo neće obrađivati niti čuvati.

6. Način prikupljanja Ličnog podatka: Lične podatke prikupljamo neposredno od Vas, tako što sami unosite Lične podatke prilikom registracije kako biste ostvarili uslugu koja je dostupna na LekarInfo platformi. Naime, pre nego što Vam se omogući korišćenje same platforme, potrebno je da se registrujete kako bi vam bio omogućen pristup korišćenja konsultacija na samoj platformi. Prilikom zakazivanja konsultacije, u upitniku se može zahtevati da ostavite Vaše ime i prezime. Takođe, sastavni deo registracije su Uslovi korišćenja i ova Politika privatnosti koje morate da prihvatite čekiranje određenog kvadratića. Ukoliko nam ne dostavite navedene podatke i ne prihvatite Uslove korišćenja i ovu Politiku privatnosti, ne možemo da Vam omogućimo pristup platformi LekarInfo. Samim tim, Vi dajete pristanak da se Vaš Lični podatak obrađuje za svrhe aktiviranja platforme i pružanja usluge od strane Konsultanata.

7. Svrha prikupljanja Ličnog podatka: Lične podatake prikupljamo i obrađujemo za svrhe povezivanja Vas i Konsultanta, a u cilju pružanja usluge kako je definisano Uslovima korišćenja; za svrhe funkcionisanja platforme LekarInfo. Ukoliko ne ostavite Lični podatak, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo uslugu.

8. Pravni osnov obrade Ličnog podatka: Obradu Ličnih podataka sprovodimo na osnovu Vašeg pristanka. S tim u vezi, Lični podatak će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vašeg Ličnog podatka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: moj@lekarinfo.com

9. Period čuvanja Ličnih podataka: Lični podaci koji se obrađuje isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

10. Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka: Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava koja može ostvariti slanje email na email adresu: moj@lekarinfo.com :

LekarInfo je dužan da obavesti sve primaoce kojima je Lični podatak otkriven o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnog podatka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. LekarInfo je dužan da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegov Lični podatak koje je prethodno dostavilo primi od LekarInfo-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ovaj Lični podatak prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane LekarInfo-a kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese LekarInfo-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

11. Postupak u slučaju povrede Ličnog podatka: Ako povreda Ličnog podatka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, LekarInfo je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti Lice, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Ličnog podatka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, LekarInfo je dužan da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

12. Prenos Ličnog podatka u druge države: Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je za koje države se smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Privredna društva kojima LekarInfo vrši prenos podataka nalaze se sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (ograničeno na “Privacy Shield framework”), za koje je u skladu sa Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

13. Poverljivost podataka i transparentnost: Vaš Lični podatak će biti tretiran kao poverljiva informacija i LekarInfo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi isti zaštitio u skladu sa Zakonom. Pristup njemu imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podatkom i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici https://www.LekarInfo.rs/

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici https://www.LekarInfo.rs/

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vašeg Ličnog podatka molimo da nas kontaktirate na email adresu: moj@lekarinfo.com 

Vaš LekarInfo